Kvalitetssikring af masteruddannelsen

Vi lægger stor vægt på at udvikle og kvalitetssikre vores uddannelser. Aalborg Universitet har udviklet et kvalitetssikringssystem, som sikrer, at uddannelsesledelsen får den nødvendige information ift. at kunne træffe velbegrundede og kvalificerede beslutninger omkring udviklingen af vores uddannelser.

Hovedparten af den løbende monitorering og kvalitetssikring af uddannelserne foregår i studienævnet. Studienævnet har således til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det er således også studienævnet, der behandler evaluering af uddannelser, semestre og kurser, har formandsskabet i aftagerpanel, godkender semesterbeskrivelser, osv.

Du kan læse mere om de forskellige kvalitetssikringsmekanismer ved at klikke på linkene nedenfor:

Aftagerpanel
Evalueringer
Semesterbeskrivelser
Studienævn
Kvalitetsarbejdet på Aalborg Universitet

 

Aftagerpanel

Skolen for Statskundskab har valgt at nedsætte et aftagerpanel for masteruddannelsen: Master of Public Governance (MPG).  

Medlemmerne af panelet har alle erfaring med efter- og videreuddannelse – enten som aftagere af kandidater eller som dimittender fra uddannelserne. Medlemmerne kan således give kvalificeret input og sparring ift. udvikling af fx nye uddannelser samt nye undervisnings- og prøveformer. Herudover har medlemmerne hver især specifik indsigt i min. ét af de fagområder, som uddannelsen repræsenterer, og kan således rådgive ift. uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet.

Aftagerpanelet mødes en gang årligt og kan indkaldes efter behov.

medlemmer af aftagerpanelet

  • Anni Bach Hansen, Funktionsleder, Erhverv, SKAT
  • Dorthe Pedersen, Kontorchef, Strategi & HR, Aalborg Universitetshospital
  • Elisabeth Kjeldsen, HR-chef, Region Nordjylland
  • Henrik Kjær Thomsen, Stabschef, Nordjyllands Politi
  • Jan Bendix, Sundheds- og ældrechef, Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen,Thisted Kommune
  • Jan Nielsen, Direktør, Ældre- og handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
  • Anders Holm, Erhvervs- og udviklingschef, Viborg Kommune
  • Henrik Josva Schou, Direktør, Børn og Skole, Kultur og Fritid, Tønder Kommune
  • Peter Ekebjærg, Politiinspektør, Koncern HR, Rigspolitiet
  • Thomas Bredgaard, professor MSO, studienævnsformand, Institut for Statskundskab

Formand for aftagerpanelet er professor og studienævnsformand Thomas Bredgaard.

Referat fra aftagerpanelmøde januar 2017

Referat fra aftagerpanelmøde januar 2016

kommende møder i aftagerpanelet

Næste møde i aftagerpanelet holdes i efteråret 2018.

 

 

 

Evaluering

Alle uddannelser, semestre og undervisning evalueres løbende efter vedtagne procedurer. Klik på nedenstående link, hvis du vil se nuværende og tidligere evalueringer eller procedurer for evaluering. 

Semesterbeskrivelser

Studienævnet har udarbejdet detaljerede beskrivelser af hvert semester på masteruddannelserne. Semesterbeskrivelserne indeholder informationer om hver enkelt studieaktivitet, eksamener, pensum, forventet arbejdsindsats, osv.  Mange af informationerne kan du også finde i uddannelsens studieordning, der er det regelsæt,  der bestemmer, hvordan den enkelte uddannelse er opbygget, kompetencemål for uddannelsen, osv. Semesterbeskrivelserne er på den måde et supplement til studieordningen, som mere detaljeret beskriver studieaktiviteterne med angivelse af pensum, osv. Semesterbeskrivelserne bliver reviderethvert år forud for semesterstart og godkendes efterfølgende af studienævnet.

Se semesterbeskrivelser for:

Master i Public Governance (MPG)

 

Studienævn

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)