Digitalisering

Kvalitetssikring af cand.it. i it-ledelse og Innovation & Digitalisering

Vi lægger stor vægt på at udvikle og kvalitetssikre vores uddannelser. Aalborg Universitet har udviklet et kvalitetssikringssystem, som sikrer, at uddannelsesledelsen får den nødvendige information ift. at kunne træffe velbegrundede og kvalificerede beslutninger omkring udviklingen af vores uddannelser.

Hovedparten af den løbende monitorering og kvalitetssikring af uddannelserne foregår i studienævnet. Studienævnet har således til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning. Det er således også studienævnet, der behandler evaluering af uddannelser, semestre og kurser, har formandsskabet i aftagerpanel, godkender semesterbeskrivelser, osv.

Du kan læse mere om de forskellige kvalitetssikringsmekanismer ved at klikke på linkene nedenfor:

Aftagerpanel

Aftagerpanelet indgår i en dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer.

Aftagerpanelet mødes min. en gang årligt og kan indkaldes efter behov.

  • Anja Thrane, Senior UX Specialist, CEO, Interfazes A/S
  • Ann Sloth Andersen, Head of IT Development, Neas Energy A/S
  • Peter Dalsgaard (dimittend), IT Consultant, Q-Nation
  • Kim Houlberg, Kontorchef, IT & Digitalisering, Aalborg Kommune
  • Lars Orbesen, Teamleder, CBA, Nykredit A/S
  • Claus Mølgaard Andreassen (dimittend), Head of Datadriven Optimisation, ATP
  • Sabine Madsen, lektor og studienævnsformand, Institut for Statskundskab
  • Jeppe Agger Nielsen, professor (MSO) og uddannelseskoordinator, (it-ledelse) Institut for Statskundskab
  • Laust Krisitan Høgedahl, post.doc. og uddannelseskoordinator (innovation & digitalisering), Institut for Statskundskab 

Formand for aftagerpanelet er Sabine Madsen.


Referat af aftagerpanelmøder

kommende møder i aftagerpanelet

November 2018

 

Semester-, kursus- og uddannelsesevalueringer

Skolen for Statskundskab anvender både kvalitative og kvantitative evalueringsmetoder i evaluering af undervisning, semestre og uddannelser. Formålet med undervisnings- og semesterevalueringer er løbende at evaluere, hvorvidt undervisningen – fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske tilrettelæggelse – bidrager til at opfylde de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen. Semestrets sammenhæng og progression evalueres, ligesom de studerendes arbejdsindsats, læringsudbytte og studieog læringsmiljø indgår i evalueringen af semestret. Alle uddannelser evalueres desuden af de dimitterende studerende. Her vurderer dimittenderne sammenhæng og progression i hele uddannelsen og herunder om uddannelsens kompetenceprofil er opfyldt.

Her finder du evalueringer for de seneste tre år.

Se også "Procedurer for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser."

Cand.it. i it-ledelse

2012

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

Uddannelsesevaluering

2013

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

Uddannelsesevaluering

2014

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

2015

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

2016

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

2017

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

Innovation & Digitalisering

2014

1. semester

2015

2. semester // 3. semester

2016

4. semester // 5. semester

2017

6. semester // 1. semester

 

Semesterbeskrivelser

Studienævnet har udarbejdet detaljerede beskrivelser af hvert semester på uddannelsen. Semesterbeskrivelserne indeholder informationer om hver enkelt studieaktivitet, eksamener, pensum, forventet arbejdsindsats, osv.  Mange af informationerne kan du også finde i uddannelsens studieordning, der er det regelsæt,  der bestemmer, hvordan den enkelte uddannelse er opbygget, kompetencemål for uddannelsen, osv. Semesterbeskrivelserne er på den måde et supplement til studieordningen, som mere detaljeret beskriver studieaktiviteterne med angivelse af pensum, osv. Semesterbeskrivelserne bliver reviderethvert år forud for semesterstart og godkendes efterfølgende af studienævnet. 

semesterbeskrivelser

cand.it. i it-ledelse

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

innovation & digitalisering

1. semester // 2. semester

3. semester // 4. semester

5. semester // 6. semester

 

Studienævn

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet for Digitalisering

Kursuskataloger (arkiv)

Er du tidligere studerende, og har du brug for at finde tilbage til det pensum, der var gældende på kandidatuddannelsen i it-ledelse fra efteråret 2012 og frem, kan du finde det ved at klikke på linkene nedenfor.

 

2015: 1. semester // 2. semester // 3. semester // 4. semester

2014: 1. semester // 2. semester // 3. semester // 4. semester

2013: 1. semester // 2. semester // 3. semester // 4. semester

2012: 1. semester // 3. semester